Enviromentální politika

Společnost Lovela Terezín s.r.o. založila svoji výrobní divizi v roce 1997 se zaměřením na nákup velkoobchodního balení přípravků na ochranu rostlin, jeho přebalení - výrobu a prodej spotřebního balení přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a ostatních výrobků pro zahrádkářský trh. Její výrobky jsou prodávány na domácím trhu. Finálními zákazníky společnosti jsou především drobní zahrádkáři.

 

Po převodu divize akreditovaných laboratoří do společnosti Ecochem a.s. se od roku 2001 výše uvedená výroba stala výhradní náplní aktivit společnosti Lovela Terezín s.r.o. Společnost od začátku činnosti svoji nabídku přípravků systematicky rozšiřuje a doplňuje především o přípravky s maximální šetrností k životnímu prostředí. Vedení společnosti si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí. Z tohoto důvodu rozpracovalo Environmentální politiku jako součást svojí obchodní strategie. Environmentální politika určuje rámec pro stanovování a přezkoumávání environmentálních cílů a cílových hodnot.

 

Principy Environmentální politiky společnosti, ze kterých vychází a kterými se řídí jsou:

  • své činnosti a služby provádět v souladu s právními a jinými požadavky platnými v oblasti ochrany životního prostředí
  • neustále se zlepšovat v oblasti ochrany životního prostředí, vytvářet takové podmínky, které zabezpečují prevenci znečišťování
  • zlepšovat procesy společnosti s cílem snižovat dopad na životní prostředí
  • řídit svoji výrobu tak, aby její dopady na životní prostředí - emise, úniky do ovzduší, půdy, vody byly co nejmenší
  • zabezpečovat svoje výrobky tak, aby možnost jejich nežádoucího úniku při distribuci nebo použití u zákazníka byla minimální
  • otevřenost k dialogu se zainteresovanými stranami ve všech otázkách týkajících se chování a dopadu činností společnosti na životní prostředí
  • řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí tak, aby plně chápali, podporovali a prosazovali Environmentální politiku společnosti

 

Ing. Pavel Hasman, výkonný managerVýroba těchto stránek byla spolufinancována
z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PODNIKÁNÍ A INOVACE